REGULAMIN KONKURSU ,,POCZUJ WSZYSTKO W WALENTYNKI”

(dalej „Regulamin”)

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Poczuj Wszystko w Walentynki” (dalej „Konkurs”).

 2. Organizatorem Konkursu jest Agencja Reklamowa S4 S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Rakowickiej 18A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000298194, NIP 676-21-79-319, o kapitale zakładowym w wysokości 500 000 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

 3. Konkurs organizowany jest na zlecenie Unimil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kamieńskiego 47, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000365025, NIP 681-000-37-95, kapitał zakładowy w wysokości 19 607 270,00 zł, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, zwanego dalej „Firmą”.

 4. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 25.01.2016 r. a zakończenie w dniu 08.02.2016 r.

 6. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem bloga http://kasiagandor.com/

 7. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i mająca ukończone 18 lat (dalej „Uczestnik”).

 8. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku Zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w niniejszym punkcie, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

 9. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej „Komisja”).

II. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien:

a)   zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na blogu kasiagandor.com na stronie internetowej http://kasiagandor.com/

b) oraz zaakceptować Regulamin Konkursu.

2. Zadanie konkursowe polega na tym, aby Uczestnik wysłał (w formie komentarza pod postem konkursowym na blogu kasiagandor.com) propozycję spędzenia Walentynek w zmysłowy, nieszablonowy sposób w idei #PoczujWszystko (dalej „Zadanie Konkursowe”).

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego w przypadku:

a)   zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;

b)   zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora lub Firmy;

c)   naruszenia dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku osób trzecich;

d)   gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw pokrewnych do Zadania Konkursowego.

 1. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik podaje nieprawdziwe dane.

 2. Uczestnik z momentem udzielenia odpowiedzi na Zadanie Konkursowe udziela Organizatorowi oraz Firmie w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, upoważnienia do korzystania z utworów, które Uczestnik dodaje w Zadaniu Konkursowym w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia pól eksploatacji, w szczególności:

a)   w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów – wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy Zadań Konkursowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie i zwielokrotnianie na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń co do ilości i nakładu;

b)   w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których Zadania Konkursowe utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c)   w zakresie rozpowszechniania Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementami w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie Zadań́ Konkursowych nadawanych przez inną organizację telewizyjną lub radiową, wyświetlanie na ekranach w innych aktywności reklamowych Klienta, a także publiczne udostępnianie Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć Internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia wątpliwości Zadania konkursowe mogą być w części lub w całości rozpowszechnianie w formie ulotek, gadżetów, billboardów (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pomocą telefonów, kina, prasy.

III. NAGRODY

 1. W Konkursie przyznawane będzie jedenaście (11) nagród – jeden (1) bon o wartości 700zł do wykorzystania na stronie WyjątkowyPrezent.pl (dalej „Nagroda Główna”) oraz dziesięć (10) zestawów złożonych z 1) packshotu SKYN Original 10 + 10 prezerwatyw 1 szt oraz 2) podwójnego vouchera do Cinema City.

IV. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 1. Komisja będzie oceniać przesyłane przez Uczestników Zadania Konkursowe uwzględniając: tematykę, adekwatność, oryginalność i walory artystyczne każdego Zadania Konkursowego.

V. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

1. Ze zwycięzcami Konkursu Autor Bloga, o którym mowa w pkt. I 6 Regulaminu skontaktuje się w terminie 7 dni roboczych od dnia publikacji list Zwycięzców na blogu.

2. Publikacja Zwycięzców nastąpi w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

VI. WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane pocztą na koszt Organizatora. Zwycięzca Nagrody jest obowiązany pokwitować pisemnie odbiór Nagrody, tj. podpisać protokół odbioru.

 2. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.

VII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie pisemnej, wysłanym na adres: Agencja Reklamowa S4, Rakowicka 18a, 31-510 Kraków

2. Reklamacja powinna zawierać:

a) dopisek na kopercie: „Reklamacja – „ Poczuj Wszystko W Walentynki”;

b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji;

c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

d) podpis reklamującego.

 1. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

 2. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza prawa Uczestnik do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

 2. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 3. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na blogu http://kasiagandor.com oraz w siedzibie Organizatora.